obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky.

Pro prodej online kurzů, online lekcí cvičení a cvičení na akcích.

 

I. Úvod

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů, online lekcí a cvičení na akcích přes webové rozhraní www.petrazborilova.cz.

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.petrazborilova.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Objednáním produktu, akce nebo videokurzu souhlasíte s VOP.

 

II. Pojmy a definice

Prodávající, poskytovatel :

Mgr. Petra Zbořilová, Na blatech 62, 79801 Prostějov 9, tel. 604 818 445

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Neplátce DPH.

IČ: 49149504, DIČ: CZ7451084465

Č. účtu: FIO banka a.s. 2600798107/2010

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@petrazborilova.cz

Kupující:

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.petrazborilova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí produkt. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

Spotřebitel:

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Účastník:

Účastníkem se rozumí osoba, která se zúčastní cvičení na akcích.

Spotřebitelská smlouva:

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

Smlouva uzavřená distančním způsobem:

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Rozhodné právní předpisy:

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Smlouva se řídí výhradně předpisy a zákony platnými v České republice.

 

III. Objednávka a produkty

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává produkt přes webové rozhraní na www.petrazborilova.cz vložením do košíku vyplněním dodacích údajů a následným potvrzením objednávky stislem tlačítka „Závazně objednat s povinností platby“.

Popis produktu:

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co klientovi může přinést a v jakém formátu je poskytován. Zda se jedná o online videokurz, online lekcí cvičení (bude vytvořen přístup do členské sekce po dobu uvedenou u produktu) nebo cvičení na akcích.Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Videokurzy nejdou stáhnout a jsou dostupné pouze pro přehrátí ve webovém prohlížeči.

Cvičení na akcích je omezeno počtem účastníků. Při překročení kapacity cvičení na akcích jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Objednání produktu:

Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží eshop na www.petrazborilova.cz, kde jako Kupující vložíte zboží do košíku, vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností platby“.

Produkty lze objednat pouze na www.petrazborilova.cz. Produkty nelze objednat telefonicky, emailem ani jinými způsoby.

O potvrzení objednávky spolu s pokyny k platbě budete informováni mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o potvrzení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána, takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV. Cena platba a dodání produktu

Cena produktu:

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Závazně objednat s povinností platby“) je proto již konečnou cenou.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v košíku).

Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Způsob platby:

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby dle možností plateb u příslušného produktu.

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny).

Pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Doporučuji použít QR kód uvedený na faktuře.

- Platební bránou online GoPay.

Po potvrzení platby je vám zaslána faktura o uhrazení produktu. V případě zakoupení online videokurzu je vám vytvořen okamžitý přístup do členské sekce.

Kupní cena se hradí v korunách českých.

Splatnost kupní ceny:

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V případě platby přes platební bránu GoPay je kupní cena splatná ihned.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

Online videokurzy: Produkt bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které obsah nejde stáhnout ale pouze přehrát, společně s heslem do vstupu příslušné členské sekce na dobu uvedenou u produktu..

Dodací lhůta. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

V případě platby online platební bránou GoPay bude produkt zaslán ihned po uhrazení kupní ceny.

Cvičení na akcích: Vstrup na akci je povolen pouze po uhrazení kupní ceny a připsání na můj účet. Vstupenkou se rozumí faktura daňový doklad, který vám byl zaslán.

Náklady na dopravu produktu:

Online videokurzy. Nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

Cvičení na akcích. Nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. Zákazník si dopravu na akci, případné ubytování a stravu zajišťuje a hradí sám.

 

VI. Funkčnost digitálního obsahu

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty a videi. Obsah videokurzů si prohlédnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Obsah může být krátkodobě nebo dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkt slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Video kurzy - Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodu ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

Cvičení na akcích - Dle § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Jako vstupenka slouží faktura daňový doklad o zaplacení akce.

Není možno vstupenku aplikovat na jiný termín, ale můžete za sebe zaslat náhradnici, o tomto informujte pořadatele akce, tj. Mgr. Petra Zbořilová.

Odstoupení od Kupní smlouvy zašlete na email info@petrazborilova.cz, nebo na adresu Mgr. Petra Zbořilová, Na blatech 62, Prostějov, PSČ 79801 a uveďte svoje identifikační údaje, číslo faktury a zaplacenou částku a číslo účtu kam příslušnou částku zaslat. V příloze zašlete fakturu nebo její kopii, která vám byla vystavena.

Do 14 dnů vám bude částka připsána na váš účet.

Já jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

Dále jako Prodávající jsem jsem oprávněna zrušit akci z důvodu mojí nemoci nebo zásahu vyšší moci. V tomto případě budu neprodleně kontaktovat účastníky akce s nabídkou jiného termínu akce nebo možnosti vrácení plné ceny akce.

 

VIII. Dotazník o zdravotním stavu

V případě akce Cvičení hormonální jógy bude účastník před konáním kurzu vyzván k vyplnění dotazníku o aktuálním zdravotním stavu.

Pokud účastník dotazník nevyplní, není zaručeno, že poskytovatel bude schopen přizpůsobit kurz hormonální jógy pro potřeby účastníka.

Poskytovatel neodpovídá za újmu způsobenou nevyplněním dotazníku nebo vyplněním nepravdivých údajů o zdravotním stavu účastníka.

Veškeré v údaje uvedené v dotazníku jsou využity pouze pro účely kurzu a nejsou poskytovány žádné třetí ani jiné osobě. Jsou uchovávány odděleně od všech účetních či jiných dokladů kurzu, tak aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost.

 

IX. Povinnosti Účastníka během konání akce

Účastník akce je vždy povinen dbát pokynů poskytovatele. Chovat se tak, aby svým jednáním nepřivodil újmu sobě, jiným účastníkům nebo poskytovateli.

Účastník je povinen odložit si v průběhu kurzu své věci na místo výslovně určené poskytovatelem. Při odložení věci mimo místa k tomu výslovně určená nenese poskytovatel za jejich poškození či ztrátu žádnou odpovědnost.

 

X. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@petrazborilova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. K reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@petrazborilova.cz

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

 

XI.Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní www.petrazborilova.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 15.3.2023